Publikacje
 1. Mesjasz J., Zaleski Z. (2001) Koszty sukcesu w zarządzaniu. W: Witkowski S., Listwan T.(red.)  Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. Prace naukowe nr 900 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2001. s.362-377.
 2. Mesjasz J. (2003) Wartości a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego menedżerów. W: Witkowski S. (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Tom VI. Prace Psychologiczne LVII Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2003. s.321-335.
 3. Mesjasz J., Witkowski S. (2003) Bilansowanie psychologicznych kosztów pracy jako wyznacznik efektywności zawodowej menedżerów. W: Stankiewicz J.(red.) Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zielona Góra 2003. s.167 –174.
 4. Mesjasz J., Witkowski S. (2003) Blaski i cienie sukcesu zawodowego w ocenie adeptów – głos w dyskusji nad kształtowaniem kompetencji. W: Bojar E. (red.) Menedżer XXI wieku ile wiedzy, ile umiejętności? Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin 2003. s. 143- 153.
 5. Mesjasz J. (2004) Psychologiczne koszty sukcesu, a zarządzanie własną karierą. W: Romanowska M.,Trocki M.(red.) Podejście procesowe w zarządzaniu.T.1 Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2004. s.433-443.
 6. Mesjasz J. (2004) Dehumanizacja kariery zawodowej w nowoczesnym społeczeństwie. W: Stankiewicz J.(red.) Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2004. s.111-120.
 7. Zaleski Z. Mesjasz.J. (2004) Paradoksy motywacji osiągnięć. W: Listwan T. (red.) Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara  Langego we Wrocławiu. Wrocław 2004 .s.214-223.
 8. Mesjasz J. (2004) Wstęp. W: Mesjasz J.Piątek K. (red) Prawa i obowiązki w gospodarce odpadami. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wrocław 2004. s.4-6.
 9. Mesjasz J.  (2004) Fear of death – psychological cost of personal development.W: Book of abstracts. Third International Conference on the Dialogical  Self. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Warszawa 2004
 10. Mesjasz J. (2004) Klimat organizacyjny a psychologiczne koszty sukcesu zawodowego. W:  Szopa J., Harciarek M. Stres i jego modelowanie. Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2004.
 11. Mesjasz J.  (2005) Stress, Professional Burnout and Psychological Costs – An Opportunity for New Quality? Polish Journal of Applied Psychology. Editor: A.Kuczyńska.Volume 3.Number 1, 2005, s.25-38.
 12. Mesjasz J. (2004) Nekrofilijne społeczeństwo a lęk przed śmiercią. W: Błocian, I.Saciuk R.(red)Gabinet luster. Psychoanalityczne krytyki poznania. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004.
 13. Czapiga A.,Mesjasz J. (2004) Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Zagrożona Niewinność – Innocence in Danger: Pornografia dziecięca w Internecie. Internet źródłem uzależnień. Wrocław 22-23 czerwca 2004. W: Łoś Z. ((red.zeszytu) Psychologia rozwojowa. Emocje i doświadczenia rozwoju – filozoficzne i metodologiczne inspiracje. Tom 9 nr 3 rok 2004. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków.
 14. Mesjasz J. (2005) Klimat organizacyjny w sytuacji kryzysu i zmiany. W: Stankiewicz J.(red.) Oblicza współczesnego zarządzania organizacją. Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra 2005.
 15. Mesjasz J. (2005) Lęk przed śmiercią w autonarracji. W: Chmielnicka-Kuter E., Puchalska-Wasyl M. (red.) Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005, s. 317-332.
 16. Mesjasz J., Zaleski Z. (2005) Psychologiczne koszty sukcesu zawodowego w społeczeństwie opartym na wiedzy a jakość życia W: Straś-Romanowska M., Lachowicz-Tabaczek K.,Szmajke A. (red) Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej. Kolokwia Psychologiczne nr 13. Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN. Warszawa 2005.
 17. Mesjasz J.(2005) Cienie sukcesu zawodowego menedżerów z Polski i Czech. W: Wilmańska-Sosnowska S.(red) Zarządzanie Innowacyjne w gospodarce i biznesie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  nr 1/2005.
 18. Mesjasz J.  (2006) Coaching - szansa na podmiotowość w zarządzaniu.Civitas Hominibus. Rocznik filozoficzno-społeczny.vol.1/2006.s.117-126
 19. Mesjasz J. (2006) Fear of death – Psychological costs of personal development.W: Mesjasz J., Czapiga A. redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s.53-66.
 20. Mesjasz J., Czapiga A. (2006) redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 21. Mesjasz J. (2006) Introduction. W: Mesjasz J., Czapiga A. redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s.9-14.
 22. Mesjasz J. (2006) Advantages and disadvantages of professional success of Polish and Czech managers. W: Mesjasz J., Czapiga A. redakcja naukowa Psychopatological of Modern Society.Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, s.9-14.
 23. Mesjasz j. (2006) Człowiek w globalnym przedsiębiorstwie – modele struktur organizacyjnych a podmiotowość. w: Klebaniuk J.(red) Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.s.149-162
 24. Mesjasz j. (2006) Czynniki sukcesu menedżerów w opinii słuchaczy szkół zarządzania – badania międzynarodowe. w: Listwan T.Witkowski S.(red) Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych. Wrocław Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. s.89-98.
 25. Mesjasz J. (2006). Kultura i klimat w organizacji transgresyjnej. W: Romanowska M. Wachowiak P. (red, nauk.) Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. S.635-646.
 26. Mesjasz J.(2006). Stawiaj na starszych pracowników. Harvard Business Review. Październnik 2006.
 27. MesjaszJ., Eichler-Fałowska M.(2006) Style of functioning in managerial role – consequences of socialisation process of women?. W: Kuczyńska A. Dzokowska A.K. (red.nauk.) Understanding Sex and Gender. Zrozumieć płeć.Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.s.59-70.
 28. Mesjasz J., Zaleski Z. (2006) Organisational climate and subjective costs of success. An individual in the organisation’s field Polskie Forum Psychologiczne nr 2 tom 11 2006.
 29. Mesjasz J. (2006) Perspektywa skończoności a system wartości. W: Dębska U. (red.) Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. s.239-252.
 30. Mesjasz J. (2006) Sukces i porażka w życiu zawodowym a koncepcja płynnego sensu życia W: Dębska U. (red.) Bliżej człowieka. Konteksty interdyscyplinarne. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT  Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. s.227-238.
 31. Mesjasz J, Witkowski S. (2006) Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany. W: Rożnowski B., Biela A., Bańka A. (red.) Praca i organizacja w procesie zmian. Poznań: Wydawnictwo Stowarzyszenie Psychologia i Architektura. s.108-121.
 32. Mesjasz J. Nawrat D. (2007) Doskonalenie kompetencji menedżerskich a psychologiczne koszty pracy W: Grudzewski W. (red. nauk.) Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Katowice: Agencja Artystyczna PARA.s.33-42.
 33. Mesjasz J. (2007) Potencjał społeczny organizacji w procesie restrukturyzacji. W: Grudzewski W. (red. nauk.) Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Katowice: Agencja Artystyczna PARA.s.247-258.
 34. Mesjasz J. , Nawrat D. (2008) Kultura organizacji i osobowość w rozwoju jednostek i firm
 35. Mesjasz J. (2009). Toksyczne organizacje w dobie globalizacji. W: Błachnio A. (red.) Globalizacja a jednostka. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. S. 146-161.
 36. Mesjasz J.(2010) Wartości jednostki a wartości organizacji. Wrońska-Polańska H., Ledzińska M., Rudkowska G. (red.) W kręgu aksjologii i psychologii. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.s.75-84.
 37. Mesjasz J. (2010). Klątwa czy dar przemijania. Studium z tanatopsychologii. Warszawa: Difin.
 38. Mesjasz J. (2010). Kształtowanie klimatu dla efektywnego zarządzania wiedzą w organizacji. W: Listwan T., Witkowski S.(red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu S.491-502.
 39. Mesjasz J., Michalak M. (2010). Kształtowanie kultury organizacyjnej a zarządzanie wiedzą W: Listwan T., Witkowski S.(red.) Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s.503-511.
 40. Mesjasz J. (2010) Tajemnice relacji z klientem. Skrypt z psychologii dla sprzedawców. Lublin : Fundacja Promocji Europejskiej.
 41. Mesjasz J. (2011) Jubileuszowa X konferencja z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami pt. Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 1/2011. S.128-138.
 42. Mesjasz J. (2011) Klimat organizacyjny a efektywność pracowników. W: Pasierb B., Stor M. (red.) W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu s. 259-274.
 43. Mesjasz J.(2011) Efektywność pracowników w perspektywie ekonomicznej i psychologicznej. W: Urbaniak B. (red.) Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego s.53-60
 44. Mesjasz J. (2011) Zarządzanie przez kulturę i klimat organizacji. W: Nogalski B., Wierzbicka B.(red.) Systemowe Aspekty Zarządzania Organizacjami. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.s.344-358.
 45. Mesjasz J. (2012) "Diagnosing the individual and organizational transgression with the use of projection methods". W: Barbara Mróz (red.). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research. Warszawa: Scholar Publishing House.s.97-114.
 46. Mesjasz J. (2012) Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr. W: Listwan T.,Stor M. Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Tom 2.Problemy zarządczo-psychologiczne. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu s.331-342.
 47. Mesjasz J. (2012) Zawodowa deformacja osobowości personelu medycznego, a lęk tanatyczny W: Rudnicki Z. (red.) Ars morendi. Ars Vivendi. Ars educandi. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM s.255-277.
 48. Mesjasz J.(2013) Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach.(W:) Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach..Forum Oświatowe Vol No49 (2013).s.89-101
 49. Mesjasz J.(2013) Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich. (W:) Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach..Forum Oświatowe Vol No49 (2013).s.156-165.
 50. Mesjasz J. (2013) Komunikacja w małym przedsiębiorstwie rodzinnym a zaangażowanie pracowników.(W:) Wiśniewski Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. s.367-375.
 51. Mesjasz J.(2013) Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach.(W:) Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach..Forum Oświatowe Vol No49 (2013).s.89-101
 52. Mesjasz J.(2013) Coaching jako narzędzie wspierania talentów trenerskich. (W:) Frornalczyk A.,Pereświt-Sołtan A.. Tutoring, coaching, mentoring nowoczesne metody uczenia się w organizacjach..Forum Oświatowe Vol No49 (2013).s.156-165.
 53. Mesjasz J. (2013) Komunikacja w małym przedsiębiorstwie rodzinnym a zaangażowanie pracowników.(W:) Wiśniewski Z. Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. s.367-375.
 54. Mesjasz J., Michalak M. (2013) Percepcja zaangażowania  przez adeptów zarządzania – szansą czy ograniczeniem dla współczesnych firm. Ekonomia, Ekonomics nr 3(24)2013. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.s457-468.
 55. Mesjasz J. (2014) Dylematy pomiaru efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział 4.w: Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania. Antczak  Z., Borkowska S. (red) Warszawa: Difin s. 67-91
English Books

ISBN 83-7405-206-6

400 pages

The monograph provides reader with views on the process of social change and pathological consequences, taken from a variety of perspectives. Free attitude towards sex, pornography, violence and vandalism gets intensified. Such attitude is visible in film, theatre and mass media. It is one of a number of consequences resulting from competitive fight for greater audience, as well as consumptive approach to human beings, which is significantly added to the view that physical violence is sexy, strong and stylish.

Polityka plików cookies
Ta strona wykorzystuje pliki typu cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich zapisywanie, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o polityce cookies znajdziesz na tej stronie. Zamknij